• Sự kiện
  • Thông tin tuyển sinh: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12

Thông tin tuyển sinh: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trung cấp Dạy nghề quận 12

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Quyết định số 5921/QĐ-UBND về thành lập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trung cấp Dạy nghề quận 12 (thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-UB-TL ngày 26 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân quận 12).

Trụ sở chính: đặt tại số 592 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Cơ sở 2: đặt tại HT11, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập, được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Khi bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp chuyên nghiệp các ngành theo quy định; tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và quyết định cho phép mở mã ngành đào tạo theo quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; công nhận, không công nhận Hội đồng trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của Trường theo quy định và giao biên chế cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được UBND TP giao hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-UB-TL ngày 26/5/1997 của UBND quận 12 về thành lập Trung tâm Dạy nghề quận 12