• Kinh doanh
  • Thủ tục thành lập chi nhánh hợp tác xã

Thủ tục thành lập chi nhánh hợp tác xã

Thủ tục thành lập chi nhánh hợp tác xã bao gồm những công đoạn nào, được pháp luật quy định ra sao là thắc mắc chung của nhiều chủ đầu tư đang có ý định thành lập chi nhánh hợp tác xã.

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân do ít nhất 7 thành viên thành lập và hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tự chủ, bình đẳng và dân chủ. Thủ tục thành lập chi nhánh hợp tác xã phải tuân theo những quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập chi nhánh hợp tác xã gồm có ba bước. Thứ nhất, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật. Và thủ tục cuối cùng là doanh nghiệp kết quả theo phiếu hẹn.

Thông thường, sau khoảng thời gian 3 ngày thì cơ quan chức năng sẽ phản hồi doanh nghiệp kết quả hồ sơ. Hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu sẽ được duyệt để thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì doanh nghiệp phải bổ sung để hoàn thiện. Vấn đề này có thể làm kéo dài thời gian hoạt động của doanh nghiệp chính vì thế thành lập doanh nghiệp của chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.